Statut

Cele statutowe Świetlicy:

Misją świetlicy jest opieka, wsparcie i pomoc w procesie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży w oparciu o chrześcijański system wartości, mające na celu zapobieganie patologiom społecznym.

Działalność świetlicy obejmuje zadania w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • promocji i organizacji wolontariatu.

Zakres działalności statutowej:

 • organizowanie zajęć- socjoterapeutycznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych;
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – tworzenie warunków do nauki, wychowania oraz prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego;
 • współpraca w zakresie tworzenia lokalnej strategii profilaktyki;
 • kształtowanie u dzieci i młodzieży nawyków i uczenie zachowań prozdrowotnych;
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci;
 • udzielanie pomocy socjalnej, dożywianie;
 • organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań;
 • organizowanie zabaw i zajęć sportowych;
 • prowadzenie pracy z rodziną wychowanka;
 • uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
 • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;
 • przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu.