Być sobą, być wolnym!

Korzystając z dofinansowania udzielonego przez Gminę Bolków od 2004 roku realizujemy program profilaktyczno – terapeutyczny „Być sobą, być wolnym!” w ramach programów profilaktyki narkotycznej ukierunkowanych na działania informacyjno-edukacyjne w środowisku młodzieży szkolnej. Jego celem jest kształtowanie adekwatnych postaw normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocja postaw prozdrowotnych, wspieranie abstynencji narkotykowej, rozwiązanie sytuacji kryzysowych związanych z narkotykami, wspieranie i informowanie rodzin z problemem narkotykowym. Rezultatem podjętych działań jest zmniejszenie popytu na środki uzależniające poprzez trwanie w abstynencji młodych ludzi, zwiększenie umiejętności psychospołecznych młodzieży, co wpływa na wybór zdrowego stylu życia.